Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ‘Chalet in Renesse’, handelend onder de naam ‘Chalet in Renesse’, gevestigd aan de Maasbommelstraat 53, 5045LP in Tilburg.  

‘Chalet in Renesse’ (‘Chalet in Renesse’) is de rechtspersoon bij wie u een reserveringsaanvraag heeft gedaan om gedurende een overeengekomen periode voor recreatieve doeleinden in een vakantieverblijf te verblijven (‘Reserveringsaanvraag’).  

Door aanvaarding van het aanbod is tussen ‘Chalet in Renesse’ en u (de gasteen overeenkomst tot stand gekomen waarbij ‘Chalet in Renesse’ een accommodatie aan u ter beschikking stelt voor recreatieve doeleinden gedurende de overeengekomen periode tegen de overeengekomen prijs (‘Overeenkomst’). Met accommodatie wordt bedoeld een vakantiechalet zoals op de website van ‘Chalet in Renesse’ wordt aangeboden (‘accommodatie’). Met accommodatieverstrekker wordt bedoeld het vakantiepark Camping de Oase, die de receptiefunctie vervult namens ‘Chalet in Renesse’(‘accommodatieverstrekker’).  

Artikel 1 Algemene voorwaarden  

1.1 Door een Reserveringsaanvraag te doen overeenkomstig artikel 2 van deze algemene voorwaarden, bevestigt de Gast deze algemene voorwaarden zoals op de website geplaatst te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere reserveringsaanvraag van de Gast en op de tussen de Gast alsmede eventuele Medereizigers en ‘Chalet in Renesse’ tot stand gekomen Overeenkomst met betrekking tot een Accommodatie.  

1.2 In deze algemene voorwaarden ziet de term “Gast” op de persoon die de Reserveringsaanvraag indient en daarmee op degene die een Overeenkomst met ‘Chalet in Renesse’ aangaat met betrekking tot een Accommodatie. 
De term “Medereiziger(s)” ziet op de door de Gast aangegeven medereiziger(s), die samen met de Gast gebruik zal maken van de Accommodatie.  

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met ‘Chalet in Renesse’ zijn overeengekomen. 

1.4 ‘Chalet in Renesse’ behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Indien ‘Chalet in Renesse’ daartoe overgaat, dan zal zij de Gast daarvan berichten.  

1.5 Voor boekingen gemaakt en eventueel gefactureerd via een andere website gelden eveneens deze algemene voorwaarden, voor zover deze afwijken van de algemene voorwaarden  van de betreffende website waar geboekt wordt.  

Artikel 2 Boekingen  

2.1  Alle correspondentie met betrekking tot een boeking wordt via het (e-mail)adres van de Gast gevoerd. De Gast is verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven gegevens van zowel de Hoofdgast als eventuele Medereizigers.  

2.2 Reservering en Overeenkomst 
2.2.1 U kunt online via email of de website van ‘Chalet in Renesse’ een Reserveringsaanvraag indienen.  

2.2.2 ‘Chalet in Renesse’ neemt alleen Reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 23 jaar en ouder 

De Reserveringsaanvraag via de website(s) van ‘Chalet in Renesse’ verloopt in grote lijnen als volgt:  

De Gast 

 • selecteert de gewenste aankomstdatum, de gewenste vertrekdatum, het aantal Medereizigers en vermeldt de leeftijd van de oudste medegast; 
 • geeft aan van welke aanvullende services gebruik gemaakt  wenst te worden;  
 • voert alle benodigde persoonlijke gegevens in van zowel u zelf, als eventuele Medereizigers;  
 • controleert alle gegevens op juistheid;  
 • bevestigt bekend te zijn ,met deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn; 
 • ontvangt een gedetailleerd overzicht van de Reserveringsaanvraag, controleert deze op juistheid en bevestigt de Reserveringsaanvraag. 

2.2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat ‘Chalet in Renesse’ de Reserveringsaanvraag schriftelijk (per e-mail) bevestigt en de (aan)betaling conform artikel 3.1 van de algemene voorwaarden ontvangt.  

2.2.4 De van ‘Chalet in Renesse’ ontvangen reserveringsbevestiging dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk via email kenbaar gemaakt te worden aan ‘Chalet in Renesse’Na het verstrijken van deze periode kan wordt de reserveringsbevestiging als correct beschouwd. 

2.2.5 Bent u binnen 48 uur na het doen van uw Reserveringsaanvraag niet in het bezit van een bevestiging, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ‘Chalein Renesse’. Pas wanneer de Reserveringsaanvraag door ‘Chalet in Renesse’ daadwerkelijk is bevestigd, komt de Overeenkomst tussen beide partijen tot stand. 

2.3 Accommodatie 
2.3.1 De Overeenkomst tussen de Gast (alsmede eventuele Medereizigers) en ‘Chalet in Renesse’ heeft alleen betrekking op de voor recreatieve doeleinden ter beschikking gestelde Accommodatie van het soort of type dat is overeengekomen en is altijd van tijdelijke aard (derhalve slechts voor de overeengekomen periode).  

2.3.2 Alleen de Gast en eventuele Medereiziger(s) zijn gerechtigd in de geboekte Accommodatie voor de overeengekomen periode te verblijven.  

2.3.3 Het is niet toegestaan meer personen in de Accommodatie te laten verblijven dan het door ‘Chalet in Renesse’ aangegeven maximaal aantal toegestane personen van 6 per accommodatietype. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande (schriftelijke) goedkeuring van ‘Chalet in Renesse’ 

2.3.4 De Accommodatie wordt in goede staat aan de Gast (alsmede eventuele Medereizigers) ter beschikking gesteld. Indien naar het oordeel van de gast daarvan geen sprake is, dient dit onmiddellijk gemeld te worden. 

2.3.5 ‘Chalet in Renesse’ is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor onjuiste, of onvolledige informatie over de Accommodatie, tenzij dit aantoonbaar aan ‘Chalet in Renesse’ is toe te rekenen.  

2.4 Services  
2.4.1 Als van een service (verzorgd door de accommodatieverstrekker) gebruik gemaakt wenst te wordn, dan wordt dit in de Reserveringsaanvraag vermeld.  

2.4.2 Alhoewel ‘Chalet in Renesse’ deze services altijd aanmeldt bij de receptie van de accomodatieverstrekker, kan niet gegarandeerd worden dat de service verstrekt kan worden. . 

2.5 Overig 
2.5.1 ‘Chalet in Renesse’ behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer persoonlijke gegevens van de Gast en/of Medereizigers onvolledig en/of onjuist zijn doorgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van een reeds gedane betaling (zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging) of een gedeelte daarvan. 

2.5.2 ‘Chalet in Renesse’ behoudt zich het recht voor om de Reserveringsaanvraag te weigeren zonder opgave van redenen dan wel aanvullende voorwaarden aan de Reserveringsaanvraag te stellen. 

2.5.3 Onder bijzondere omstandigheden behoudt ‘Chalet in Renesse’ zich het recht voor uw Reserveringsaanvraag te annuleren, zie in dat geval artikel 5.5 tot en met 5.8 van deze algemene voorwaarden 

Artikel 3 Betalingen  

3.1 Betalingen 
3.1.1 Nadat de Reserveringsaanvraag is gecontroleerd, ontvangt de Gast een bevestiging en een factuur (‘Reserveringsbevestiging’). Daarin zijn de reissom, de vaste kosten (zoals de schoonmaakkosten en waarborgsom)de optionele kosten (servicesen de verplichte toeristenbelasting vermeld.  

Zie ook artikel 8 van de algemene voorwaarden. 

3.1.2 Na ontvangst van de Reserveringsbevestiging dienen de daarin genoemde kosten als volgt te worden voldaan:  

 • Voor een Reserveringsaanvraag die gedaan is meer dan 6 weken voor de aankomstdatum: Binnen 24 uur na ontvangst van de reserveringsbevestiging
 •  de aanbetaling van minimaal 20% van de reissom en de waarborgsom. 
 • Het restantbedrag van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan.  
 • Indien de reissom minder dan € 400 bedraagt, wordt de volledige reissom ineens voldaan in plaats van bovenstaande aanbetaling. 
 •  Voor een Reserveringsaanvraag die gedaan is minder dan 6 weken voor de aankomstdatum: Op het moment van boeken: 
 •  het volledige factuurbedrag (zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging), dus 100% van de reissom, en de waarborgsom.  

3.1.3 Na ontvangst van de betaling van het volledige in de Reserveringsbevestiging genoemde factuurbedrag komt de Overeenkomst tot stand. Uiterlijk 1 week voor aankomst worden de aankomstinformatie per e-mail aan de Gast verstuurd.  

3.2 Niet tijdige betaling 
3.2.1 Bij geeneen niet tijdige en/of onvolledige betaling van de in de Reserveringsbevestiging genoemde bedragen, komt de Overeenkomst niet tot stand. 

3.2.2 indien reeds een aanbetaling is gedaan, maar het restantbedrag van de totale reissom niet, niet tijdig en/of niet volledig binnen de in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden gestelde termijn voldaan, is ‘Chalet in Renesse’ gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De gedane aanbetaling wordt in dat geval niet gerestitueerd. 

3.2.3 Als de Overeenkomst op grond van artikel 3.2.1 van deze algemene voorwaarden niet tot stand komt dan wel op grond van artikel 3.2.2 van deze algemene voorwaarden wordt beëindigd dan geldt het bepaalde ten aanzien van de annuleringsvoorwaarden uit artikel 5. van de algemene voorwaarden.  

3.2.4 Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met het op grond van artikel 5van deze algemene voorwaarden verschuldigde bedrag.  

3.3 Kosten ter plaatse te voldoen 
3.3.1 Bij aankomst op Camping De Oase worden bij de receptie eventueel aanvullende kosten voldaanDit betreft de toeristenbelasting voor zover deze niet al is voldaan tijdens het  boekingsproces. Ook indien na ontvangst van de reserveringsbevestiging nog services gewenst zijn (zoals bedlinnen),worden de kosten daarvan voldaan bij de receptie.  

3.3.2 De informatie over welke bijkomende en optionele kosten op uw Accommodatie van toepassing zijn, is terug te vinden op onze website en – indien en voor zover mogelijk – op uw Reserveringsbevestiging.  

Artikel 4 Wijzigingen  

4.1 Indien, na de totstandkoming van de Overeenkomst, een verzoek van de gast ontvangen wordt om de reservering te wijzigenzal ‘Chalet in Renesse’. beoordelen of en in hoeverre de  gewenste wijzigingen (kunnen) worden gerealiseerd 

4.2 Voor wijzigingen tot 6 weken voor de aankomstdatum, wordt € 35,- per wijziging aan wijzigingskosten in rekening gebracht. Deze wijzigingskosten worden niet in rekening gebracht als de duur van het verblijf verlengd wordt of het verblijf omgeboekt wordt naar een duurdere periode.  

4.3 In beginsel worden wijzigingen vanaf 6 weken voor de aankomstdatum niet geaccepteerd. In geval van een wijziging naar een goedkopere periode of een (gedeeltelijke) annulering, vanaf 6 weken voor de aankomstdatum, blijft het oorspronkelijke, volledige factuurbedrag (zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging) verschuldigd.  

4.4 Indien ‘Chalet in Renesse’ het verzoek van de Gast tot wijziging inwilligt dan wel niet kan inwilligen, blijft de Gast verantwoordelijk en aansprakelijk voor de reservering.  

4.5 Indien een wijziging niet mogelijk is, blijft de oude reservering gelden. ‘Chalet in Renesse’ zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Gast mededelen. 

4.6 Wijzigingen door ‘Chalet in Renesse’ 

Als ‘Chalet in Renesse’ om welke reden dan ook wijzigingen in de periode van veblijf moet aanbrengen voordat deze begint (behoudens het gestelde in art. 14), of als het om een kleine wijziging gaat), dan zal ‘Chalet in Renesse’ een aanbod doen:  

 • keuze in overleg van een alternatieve periode bij ‘Chalet in Renesse’ zonder extra kosten. ‘Chalet in Renesse’ zal een deel restitueren als de gekozen nieuwe periode goedkoper is dan de oorspronkelijke.  
 • Keuze om een volledige restitutie te ontvangen van alle bedragen die reeds aan ‘Chalet in Renesse’ zijn betaald als volledige en definitieve afwikkeling met annulering van de gereserveerde verblijfsperiode.  

Artikel 5 Annuleringen  

5.1 Indien een reservering door de HoofdGast (gedeeltelijk) wordt geannuleerdzijn annuleringskosten van toepassing. De hoogte van de annuleringskosten hangt af van het moment waarop annulering plaatsvindt. 

5.2 Is door de gast een annuleringsverzekering afgesloten, dan gelden de voorwaarden zoals genoemd in de desbetreffende verzekering.  

5.3 Bij een annulering zonder annuleringsverzekering of zonder een voor uw annuleringsverzekering geldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:  

 • bij annulering tot de 42e dag vóór de aankomstdatum is 20% van het factuurbedrag verschuldigd, eventuele overige gedane betalingen zullen worden gerestitueerd; 
 • bij annulering vanaf de 42e dag tot de 14e dag vóór de aankomstdatum is 50% van het factuurbedrag verschuldigd;  
 • bij annulering vanaf de 14e dag tot de aankomstdatum is 100% van het factuurbedrag verschuldigd; 
 • bij voortijdige tussentijdse beëindiging gedurende het verblijf wordt geen restitutie verleend. 

5.4 De betaling van de hierboven genoemde annuleringskosten dient – indien en voorzover betaling nog niet heeft plaatsgevonden – binnen 14 dagen na annulering te ontvangen te zijn door ‘Chalet in Renesse’ 

5.5 Als ‘Chalet in Renesse’ om welke reden dan ook de bestaande reservering moet annuleren (tenzij dit komt door omstandigheden waarop wij geen invloed hebben, in geval van overmacht (artikel 15), zal ‘Chalet in Renesse’ een aanbod doen:  

 • keuze in overleg van een alternatieve periode bij ‘Chalet in Renesse’ zonder extra kosten. ‘Chalet in Renesse’ zal een deel restitueren als de gekozen nieuwe periode goedkoper is dan de oorspronkelijke.  
 • Keuze om een volledige restitutie te ontvangen van alle bedragen die reeds aan ‘Chalet in Renesse’ zijn betaald als volledige en definitieve afwikkeling met annulering van de gereserveerde verblijfsperiode.  

Artikel 6 Overdraagbaarheid  

6.1 De Gast en de Medereiziger(s) zijn niet toegestaan om de reservering onder welke naam dan ook en om welke reden dan ook over te dragen aan anderen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met ‘Chalet in Renesse’. 

6.2 Indien de Gast en ‘Chalet in Renesse’ zijn overeengekomen dat de Gast en/of de Medereizigers(s) kunnen overdragen, dan blijft de oorspronkelijke Gast aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag (zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging) en eventuele extra kosten als gevolg van de wijziging.  

Artikel 7 Prijzen  

7.1 Actuele huurprijzen zijn te vinden op onze website www.Chaletinrenesse.nl of op te vragen via info@chaletinrenesse.nl‘Chalet in Renesse’ is niet verantwoordelijk voor deze informatie als deze niet schriftelijk is bevestigd in de reserveringsbevestiging. 

7.2 De totale prijs van uw vakantie is inclusief BTW en exclusief lokale heffingen en is gebaseerd op de prijzen op de dag van uw initiële boeking. De prijzen kunnen zonder kennisgeving veranderen, zelfs in hetzelfde seizoen.  

 1. In de huurprijs is inbegrepen:  
 • De huur van de compleet ingerichte accommodatie voor het aantal in de reservering aangegeven personen;  
 • Parkeerplaats voor 1 auto naast de accommodatie;   
 • Water, elektriciteit en gas.  
 • Het gebruik van kinderstoel en kinderbed/box, fietsen, bolderkar en overige zaken die bij de accommodatie voorhanden zijn; 
 • Toegang tot entertainment en andere sport- en animatiefaciliteiten die door het vakantiepark worden aangeboden en geen extra toeslag hebben;  
 • BTW 

       2. Niet in de huurprijs inbegrepen zijn:  

 • Toeristenbelasting en overige lokale heffingen;  
 • Eindschoonmaak; 
 • Bedlinnen en handdoeken;
 •  Waarborgsom;  
 • Schadeverzekering; 
 •  Overige verzekeringen. 

7.5 De op de Reserveringsbevestiging vermelde prijs is bindend.  

7.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing, tenzij anders vermeld.  

Artikel 8 Waarborgsom 

8.1 Bij de reservering van de accommodatie wordteen waarborg van € 150,- (honderdvijftig euro) in rekening gebracht. 

8.2 Deze waarborg wordt volledig terugbetaald zodra na controle is vastgesteld dat het vakantiechalet zoals afgesproken in goede staat is achtergelaten, en dat er niets in de inventaris ontbreekt dat niet door een schadeverzekering gedekt is. De waarborgsom wordt binnen 3 dagen na vertrek gerestitueerd.  

8.3 Als de waarborg voor de inrichting geheel of gedeeltelijk niet wordt gerestitueerd vanwege de staat waarin de accommodatie wordt achtergelatenwordt de gast hierover binnen die 7 dagen gedetailleerd geinformeerd 

Artikel 9 Aankomst en vertrek  

9.1 Tijd van aankomst en vertrek staan op de aankomstinformatie vermeld. In de regel is de aankomsttijd na 15.00 uur. De vertrektijd is voor 10.00 uur.  

9.2 Vroegere aankomst is op eigen risico. Bij verwachte verlate aankomst dient dit rechtstreeks telefonisch aan de Receptie van het vakantiepark gemeld te worden. Bij geen gehoor dient de gast telefonisch contact op te nemen met ‘Chalet in Renesse’. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de Accommodatie maximaal 24 uur gereserveerd.  

9.3 Indien aankomst niet binnen deze 24 uur plaatsvindt of de gast zich anderszins niet binnen deze periode bij de receptie van het vakantiepark meldt, dan wordt de reservering geacht geannuleerd te zijn en is artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

9.4 Voor deze Accommodatie geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek, het volledige factuurbedrag (zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging) verschuldigd blijft 

Artikel 10 Huisdieren  

10.1 huisdieren worden uitdrukkelijk niet toegelaten, niet op het vakantiepark en derhalve ook niet in het vakantiechalet. 

10.2 indien bij aankomst blijkt dat huisdieren de gast(en) wordt u de toegang tot het vakantiechalet én het vakantiepark ontzegt, zonder verdere opgaaf van redenen.  

10.3 in het geval van 11.2 zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde kosten.  

Artikel 11 Huishoudelijk reglement en faciliteiten  

11.1 Huishoudelijk reglement 

11.1.1 U bent gast van ‘Chalet in Renesse’. Dit vakantiechalet staat op het Siblu Vakantiepark Camping de Oase, dus u bent ook hun gast! 

Dit betekent dat de huisregels van het park ook van toepassing zijn op ‘Chalet in Renesse’. 

De huisregels van het zijn verkrijgbaar bij de receptie van het vakantiepark. 

11.1.2 Overtreding van de huisregels door de Gast en/of Medereizigers kan, na een niet opgevolgde formele waarschuwing door de medewerkers van het vakantiepark, verwijdering uit de Accommodatie tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag (zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging) of een gedeelte daarvan plaatsvindt. 

11.1.3 In overeenstemming met de plaatselijke voorschriften bent u verplicht zich te identificeren bij het inchecken, indien daarom wordt gevraagd. Indien u geen geldige ID kunt tonen behoudt de receptie van het vakantiepark zich het recht voor om u niet toe te laten tot het vakantiepark en de geboekte accommodatie.  

11.2 Faciliteiten 
11.2.1 De faciliteiten en voorzieningen van het vakantiepark zoals vermeld op onze website, zijn in beginsel voldoende beschikbaar. Buiten de maanden juli en augustus kunnen sommige faciliteiten, diensten of amusement beperkt of niet beschikbaar zijn. Als u boekt in het laagseizoen dan raden we u aan om op het moment dat u boekt nader informatie in te winnen. ‘Chalet in Renesse’ neemt dan ook geen Reserveringsaanvragen in behandeling die de beschikbaarheid van de faciliteiten en voorzieningen als voorwaarde stellen. 

11.2.2 ‘Chalet in Renesse’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de (centrale) faciliteiten en voorzieningen van het vakantiepark te laten aanbrengen. U heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. Zie ook artikel 15 van deze algemene voorwaarden. 

11.2.3 ‘Chalet in Renesse’ wijst de Gast en eventuele Medereiziger(s) op het feit dat het mogelijk is dat er onderhoud wordt uitgevoerd op, in of rondom het vakantiepark tijdens een verblijf. U heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding. Zie ook artikel 14 van deze algemene voorwaarden. 

11.2.4 Het niet toegestaan in ‘Chalet in Renesse’ te roken.  

11.2.5 het is het toegestaan bij de eigen Accommodatie of bij de daarvoor bestemde gemeenschappelijke ruimte te grillen of barbecueën.  

11.2.6 In geval van zeer droge weersomstandigheden kunnen de lokale autoriteiten het gebruik van barbecues in bepaalde gebieden verbieden. In dit geval heeft ‘Chalet in Renesse’ geen andere keuze dan het grillen en barbecueën niet toe te staan tot het verbod is opgeheven. 

11.2.7 Het is niet toegestaan eigen tenten te plaatsen bij de Accommodaties.  

11.3 Overige 
11.3.1 Indien de medewerkers van het vakantiepark een vermoeden hebben dat de Gast (dan wel eventuele Medereizigers) van ‘Chalet in Renesse’ in strijd met de wet en/of het huishoudelijk reglement en/of de openbare orde en/of de goede zeden handelt, dan staat het de receptie het vakantiepark vrij om de Gast (dan wel eventuele Medereizigers) de toegang tot het vakantiepark en de geboekte accommodatie in de meest brede zin van het woord te weigeren.  

Artikel 12 Internet  

12.1 Gebruik van internet en WiFi zijn gratis. 

Let op: de internetverbinding is niet altijd optimaal en kan op bepaalde momenten van de dag langzaam zijn.  

12.2 De Gast is verantwoordelijk voor een juist gebruik van het internet, alsmede de benodigde hardware en software configuratie, randapparatuur en verbindingen.  

12.3 ‘Chalet in Renesse’ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid  

13.1 De Gast en de Medereiziger(s) zijn aansprakelijk voor alle schade aan en/of in de Accommodatie, tenzij Gast en de Medereiziger(s) aantonen dat de schade hem en de personen waarvoor Gast en de Medereiziger(s) verantwoordelijk zijn niet is toe te rekenen. 

13.2 ‘Chalet in Renesse’ is niet aansprakelijk voor:  

 • de veiligheid van de persoonlijke bezittingen of eigendommen van de gasten die in het ‘Chalet in Renesse’ verblijven;  
 • het defect raken of sluiten van faciliteiten in het vakantiepark voor zover wij hier geen invloed op hebben of voor zover dit te maken heeft met overmacht;  
 • toegang tot faciliteiten waaronder tijdelijk te beperken als dit nodig is om gezondheids- en veiligheidsredenen en voor onderhoudswerkzaamheden;  
 • schade veroorzaakt door of aan voertuigen van gasten waarmee in het vakantiepark wordt gereden of die geparkeerd staan, zelfs als deze voertuigen nadrukkelijk toestemming hebben gekregen om het vakantiepark binnen te gaan;  
 • wijzigingen in het amusementsprogramma of in geadverteerde activiteiten, het tijdelijk sluiten van faciliteiten om redenen waar wij geen invloed op hebben;  
 • diefstalverlies en/of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook;  
 • het onklaar geraken en/of buiten werking stellen van technische apparatuur en/of het uitvallen of sluiten van voorzieningen in en/of bij de Accommodatie; 
 • schade die wordt geleden doordat de Accommodatie niet aan de eisen of wensen van de Gast en/of Medereiziger(s) voldoet; 
 • iedere vorm van gevolgschade;  
 • schade veroorzaakt door (extreme) weersinvloeden, dieren of andere vormen van overmacht;  
 • storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten;  
 • overlast door (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen;
 • geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommodatie.  

13.3 ‘Chalet in Renesse’ is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/ of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. 

13.4 Het bepaalde onder artikel 13.2 en artikel 13.3 van deze algemene voorwaarden is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van ‘Chalet in Renesse’ 

13.5 Evidente fouten of vergissingen op de website binden ‘Chalet in Renesse’ niet. 

13.6 Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Chalet in Renesse’ niet verantwoordelijk. 

13.7 De Gast en de Medereiziger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle tijdens het verblijf ontstane verlies en/of toegebrachte schade aan en/of in de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf, dan wel door derden die door hun toedoen zich in en/of rondom de Accommodatie bevinden, alsmede voor alle schade die veroorzaakt is door enig (huis)dier en/of zaak die zij onder zich hebben.  

13.8 De Gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Medereizigers. 

13.9 De Gast en de Medereiziger(s) vrijwaren ‘Chalet in Renesse’ van alle aanspraken inzake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van henzelf, andere gebruikers of derden die zich met toestemming van Gast en de Medereiziger(s) en/of rondom de Accommodatie bevinden.  

Artikel 14 Overmacht  

14.1 Overmacht aan de zijde van ‘Chalet in Renesse’ ontstaat indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van ‘Chalet in Renesse’, daaronder in ieder geval – doch niet uitsluitend – begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstroming, overheidsbeslissingen- en instructies en andere storingen of gebeurtenissen.  

14.2 In het geval dat ‘Chalet in Renesse’ (tijdelijk) niet in staat is om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk vanwege een in artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden omschreven situatie van overmacht uit te voeren, zal ‘Chalet in Renesse’ de Gast nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid om aan de Overeenkomst te voldoen, een alternatieve periode voorstellen.  

Artikel 15 Klachten  

15.1 ‘Chalet in Renesse’ heeft de intentie de gast een goed en prettig verblijf te bieden overenkomstig de informatie op de websiteIndien zich onverhoopt toch enige reden voor een klacht voordoet, dan zal ‘Chalet in Renesse’ zich samen met de medewerkers van het vakantiepark inspannen om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen. Eventuele klachten dienen daarvoor direct telefonisch of via email gemeld te worden bij ‘Chalet in Renesse’. Ook kan ter plaatse bij de receptie van het vakantiepark een klacht gemeld worden. Daarmee worden de medewerkers van het vakantiepark in de gelegenheid gesteld een en ander zo spoedig mogelijk ter plekke op te lossen.  

15.2 Chalet in Renesse’ accepteert geen aansprakelijkheid als zij niet bij de eerste gelegenheid op de hoogte gesteld wordt van uw klacht zodat gelegenheid geboden wordt deze met de gast te bespreken en indien ontvankelijk ook tijdig op te lossen 

Artikel 16 Identiteitsbewijs en gezondheidsbepalingen  

16.1 De Gast en Medereiziger(s) zijn zelf verantwoordelijk om de reis naar en van de Accommodatie te organiseren. Daarvoor eventueel benodigde identiteitsbewijzen en gezondheidsverklaringen behoren tot de verantwoordelijkheid van de Gast en Medereiziger(s). 
 

16.2 Het niet (kunnen) voldoen aan het bepaalde in artikel 17.1 van de algemene voorwaarden is geen geldige reden om de Overeenkomst te beëindigen 

Artikel 17 Verwerking Persoonsgegevens  

17.1 Door het aangaan van de Overeenkomst stemmen de Gast en de eventuele Medereiziger(s) er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens van de Gast en de eventuele Medereiziger(s) door ‘Chalet in Renesse’ verwerkt mogen worden. 

17.2 Op de verwerking van de persoonsgegevens van de Gast en de eventuele Medereiziger(s) door ‘Chalet in Renesse’ is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. ‘Chalet in Renesse’ is de verantwoordelijke voor het verwerken en het beheren van deze persoonsgegevens.  

17.3 De verwerking van deze persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:  

 • de beoordeling van de Reserveringsaanvraag;  
 • het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst en het afwikkelen van het betalingsverkeer; 
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden; 
 • het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met u als klant tot stand te brengen of in stand te houden dan wel uit te breiden;  
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

17.4 De persoonsgegevens van de Gast en de eventuele Medereiziger(s) zijn beschikbaar voor en kunnen ten behoeve van de bovenvermelde doelen worden uitgewisseld met Siblu Vakantiepark De Oase waar het vakantiechalet zich bevindt‘Chalet in Renesse’ kan in het kader van de genoemde activiteiten derde partijen inschakelen.  

17.5 Op uw verzoek zullen wij de persoonsgegevens corrigeren, toevoegen, verwijderen of blokkeren, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. Dit kan betekenen dat onze diensten (of een deel daarvan) niet meer voor u toegankelijk zijn. 

17.6 U heeft het recht om uw persoonsgegevens, zoals bij ‘Chalet in Renesse’ bekend, op te vragen.  

17.7 Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie van ‘Chalet in Renesse’, kunt u ons daar schriftelijk van in kennis stellen.  

Artikel 18 Foto’s en video’s  

18.1 Als een Gast en/of Medereiziger(s) en/of gast(en) onbedoeld op een foto en/of video staat c.q. staan die wordt opgenomen voor plaatsing in een publicatie van ‘Chalet in Renesse’ en/of weergave op de website van ‘Chalet in Renesse’, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.  

18.2 Aan de beelden van de publicaties van ‘Chalet in Renesse’ en internetsites kunnen geen rechten worden ontleend.  

Artikel 19 Veiligheid  

19.1 De voorzieningen op het vakantiepark en de Accommodatie zelf voldoen aan de Nederlandse veiligheidsnormen en standaarden.  

19.2 De gast dient derhalve voor zowel zichzelf als voor de eventuele Medereiziger(s) alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de eigen veiligheid en die van de eventuele Medereiziger(s) te waarborgen. In het bijzonder dient de gast zich te vergewissen van de lokale procedures en zich laten informeren over eventuele veiligheidsvoorschriften ter plaatse.  

Artikel 20 Correspondentie  

Correspondentie kunt u sturen naar: info@Chaletinrenesse.nl  

Artikel 21 Geschillen  

21.1 Op alle Overeenkomsten die tussen de Gast (alsmede eventuele Medereizigers) en ‘Chalet in Renesse’ worden gesloten en op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

21.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.